Tuesday, March 31, 2020

Bài giảng Tin học 4 - Chủ đề 21 - Sử dụng bảng tính để tính toán - GV: Tống Thanh Từ.

Trong bài giảng này, các em được cung cấp kiến thức và xem thao tác về sử dụng bảng tính để tính toán (nội dung bài + thao tác thực hành trực tiếp trong Excel).


No comments:

Post a Comment

back to top