Tuesday, April 21, 2020

Bài giảng Tin học Lop4 - Chủ đề 22 - Lập công thức đơn giản - GV Tống Thanh Từ

Sử dụng Excel vào tính toán rất phổ biến với mọi người dùng máy tính. Bước đầu làm quen với tính toán dùng hàm (công thức) sẵn có trong Excel được giới thiệu trong chương trình Tin học. Kính mời mọi người cùng theo dõi với bài giảng ngắn gọn của GV Tống Thanh Từ.


No comments:

Post a Comment

back to top