Friday, April 3, 2020

Bài tập trắc nghiệm Tin học 4, Chủ đề 21: Sử dụng bảng tính để tính toán

Tiếp tục ôn tập kiến thức đã học với Bài tập trắc nghiệm Tin học 4, Chủ đề 21: Sử dụng bảng tính để tính toán - GV Tống Thanh Từ.

No comments:

Post a Comment

back to top